KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

HỘI THẢO: 90 phút

 • 05 phút Quảng cáo đầu giờ
 • Tuyên bố lý do và giới thiệu các diễn giả, khách mời của chương trình (2 phút)
 • Phát biểu đề dẫn (5 phút)
 • Bài phát biểu của 01 chuyên gia (15 phút)
 • 02 Bài chia sẻ của chuyên gia là lãnh đạo các doanh nghiệp (15 phút/1 doanh nghiệp)
 • 03 phút Quảng cáo giữa giờ. (30’’/TVC)
 • Hỏi đáp và thảo luận (35 phút)
 • 05 phút Quảng cáo sau hội thảo

 

GẶP GỠ – KẾT NỐI CUNG CẦU

 • Hình thức: Online hoặc Offline
 • Thời gian: 30 phút/cuộc gặp
 • Cách thức tổ chức:
  • Tổng hợp doanh nghiệp tham gia
  • Giới thiệu danh sách đến tới các khách đăng ký
  • Nhận đăng ký từ khách hàng
  • Kết nối Khách hàng và doanh nghiệp