Các hình thức tham gia

CÁC HÌNH THỨC THAM GIA

 

No. Quyền lợi Tài trợ Vàng Tài trợ Bạc Đồng hành
Kinh phí 40.000.000 VND 30.000.000 VND 20.000.000 VND
1 Được tham gia xây dựng nội dung chương trình OK OK
2 Được gửi danh sách khách hàng tiềm năng/đối tượng khách hàng tiềm năng để BTC mời OK OK
3 Bài phát biểu (10 – 15 phút) 15 phút 10 phút
4 Kết nối cung cầu 1:1 OK OK OK
5 Phát TVC Quảng cáo 30’’/spot

Thời gian: trước, trong và sau hội thảo

3 lần 1 lần
6 Logo bật góc trên live stream 2 lần 1 lần 1 lần
7 Logo trên phông chính OK
8 Logo trên Website của Hội thảo OK OK OK
9 Thông tin giới thiệu DN/sản phẩm/dịch vụ/giải  pháp trên landing page của chương trình OK OK OK

Ghi chú: chưa bao gồm các loại thuế phí

 

KHÁC:

Các hình thức tham gia Kinh phí Ưu đãi hội viên

VINASA/VJC

Phát TVC Quảng cáo 30’’/spot

Thời gian: trước, trong và sau hội thảo

8.000.000 /lần 6.000.000
Logo bật góc trên livestream: 3 lần/hội thảo, mỗi lần 5s 5.000.000 4.000.000
Logo trên Website hội thảo 2.000.000 1.600.000
Giới thiệu công ty/sản phẩm/dịch vụ/giải pháp trên Website Hội thảo 4.000.000 3.200.000
Video Quảng cáo trên Website của hội thảo

Tối đa 5 phút, trong 10 ngày.

8.000.000 6.000.000
Banner quảng cáo trên Website:

Kích thước: …, trong 10 ngày

8.000.000 6.000.000
1 bài giới thiệu (PR) trên tạp chí điện tử nss.vn 5.000.000 4.000.000
Thông tin trên danhbaICT.com

Ghi chú: chưa bao gồm các loại thuế phí